Regulamin koncertu

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„Juwenalia PWSIiP 2019”

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 2. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 3. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach o pojemności powyżej 0,5 litra. Zabrania się również wnoszenia przedmiotów zakwalifikowanych jako niebezpieczne przez służby porządkowe organizatora imprezy.
 5. Teren imprezy zostanie otwarty dla publiczności 7-8 czerwca 2019 r. W godzinach 18:00-01:00.
 6. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu na terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkować się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 7. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów.
 8. Osoby małoletnie przebywają na imprezie na wyłączna odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 9. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
 10. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
 11. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 12. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te        wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt.4 regulaminu.
 13. Na terenie imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 4 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 10 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 14. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 15. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.
 16. Wszelakich informacji, a w szczególności dotyczących punktu medycznego, toalet itp. udziela służba informacyjna organizatora.
 17. Na terenie imprezy zabrania się rozbijania namiotów oraz parkowania pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 18. Kto nie stosuje się do regulaminu oraz przepisów prawa podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych.